תנאי שימוש

גרייט פוזיטיב אפפס בע"מ (להלן: "החברה") מאשרת לציבור שימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") לשם קבלת מידע המסופק על ידה בקשר לשירותים שונים המסופקים על ידה. השימוש באתר החברה על כל תכניו לצורך קבלת שירותים ומידע אודות החברה ופעילויותיה כפוף לתנאים שבמסמך זה ושימושכם באתר מהווה הסכמה וקבלה של כל תנאי הסכם זה במלואם המפורטים להלן (להלן: "ההסכם") ולמילוי הוראותיו במלואן.

כאשר הנכם מתבקשים למסור מידע באתר, אין עליכם חובה חוקית לעשות כן אך ללא המידע לא נוכל לטפל בפנייתכם.
המידע שתמסרו באמצעות האתר ישמש את החברה או מי מטעמה לכל דבר ועניין הקשור לפנייתכם, לרבות עיבודו, אחסונו ושימוש בו לשימושים נוספים או נלווים ונדרשים לשם השלמתם ולמטרות לגיטימיות אחרות לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו, זאת אף באמצעות העברת המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או מטעמה של החברה וכפופים למגבלות השימוש החלות על החברה עצמה.

למידע נוסף על מדיניות הגנת הפרטיות של החברה בעניין השימוש במידע וההגנה עליו החלה על השירות שניתן על ידי החברה ועל השימוש באתר נא ראו בדף מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

התכנים המוצגים באתר

1.    כל הפרסומים באתר זה (להלן- "הפרסומים") הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך המלצה, חוות דעת, הצעה לכריתת חוזה עסקי או התחייבות מצד החברה לתעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוני ובצרכים האישיים והספציפיים שלכם.
2.    הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של מאן דהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את הנתונים והצרכים האישיים והספציפיים שלכם.
3.    התכנים והפרסומים באתר זה הינם רכושה הבלעדי של החברה והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות.
4.    המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
5.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם היא אינה יכולה, מבטיחה או מתחייבת לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות לרבות הפרעות גלישה באינטרנט שאינן תלויות בחברה ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.
6.    ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.
7.    אין באמור באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לבצע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר, ואין לראות בתכנים המופיעים באתר משום ייעוץ מקצועי מחייב הבא להחליף כל ייעוץ אחר.
8.    המוצרים והשירותים המוצגים על ידי החברה באתר, אינם מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי החברה והינם לצרכי המחשה בלבד. עדכניות המידע במסגרת השירות באתר היא בהתאם למידע המעודכן המצוי במערכות החברה.

אבטחה של המידע 

1.    החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט, וכן מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר ומעדכנת אמצעי הגנה אלו בהתאם לנדרש. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר.
כל עוד החברה משתמשת באמצעי הגנה סבירים, היא לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מפריצה או חדירה לאתר ולכל נזק שיגרם מהעברת מידע אודות משתמש או צד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה או מחדירה בלתי מורשית של אחרים או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה.

שימוש באתר וקניין רוחני 

1.    השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות שלשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת , התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
2.    משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר בעצמם אלא באמצעות אפוטרופוסם החוקי.
3.    האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו ( download או "שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.

4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (Upload), לשלוף, לשדר להפיץ, לפרסם מידע, או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר.
5.    למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גפי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

6.    מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה על פי כל דין, החברה רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת.

שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

1.    החברה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות באמצעות האתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
2.    כן, רשאית החברה, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.
3.    מובהר בזאת כי תנאי השימוש לעיל ולהלן הם התנאים המעודכנים לצורך קבלת השירות באמצעות האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלו. שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות האתר או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

הגבלת אחריות

1.    המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.
2.    המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש

כללי

1.    כל המידע והתוכן המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה.
2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את המשתמש בגישה לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הסברים.
3.    המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר שלא למטרה שלשמה הוקם או למטרה לא חוקית או אסורה על פי ההסכם. החברה לא תהא אחראית בשל פעילות כלשהי המבוצעת על ידי המשתמש או על ידי משתמש שאינו חוקי באתר.
4.    ההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט לדון בכל סכסוך או תובענה כתוצאה מההסכם, נתונה לבית המשפט על פי דין. כמו כן, הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 יחול על ההסכם.
5.    הפר המשתמש את התחייבויותיו על פי הסכם זה, רשאית החברה לבטל את הגישה שלו לאתר באופן מידי, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין.

6. החברה רואה חשיבות רבה ביישום הוראות הדין המקדמות שירות איכותי  שוויוני ונגיש לכלל, ולשם כך השקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהנגשת אתר האינטרנט של החברה על מנת לאפשר את השימוש באתר גם עבור אנשים עם מוגבלויות. החברה פועלת בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה  AA. תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת .Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. האתר הונגש על פי מיטב הבנתנו ושיפוטנו המקצועי, כמפורט בהצהרת הנגישות המוצגת תחת תפריט הנגישות באתר.

הבהרה
האתר נבדק והותאם לגלישה ממגוון רחב של מכשירים ודפדפנים. עם זאת ייתכן ובחלק מהמסכים ו/או חלק מהדפדפנים יתגלו אי התאמות מסוימות.
אנו מקדמים בברכה משוב מהמשתמשים שלנו.
אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה מיוחדת בנושא הנגישות, נשמח לקבלת משוב בכתובת המייל negishut@positive-apps.com על מנת שנוכל להתייחס לפנייתכם ולבחון את האפשרות לשיפור האתר.

ט.ל.ח

logo light
פרטי יצירת קשר
משרד ראשי
עזריאלי ראשונים
שדרות נים 2, ראשון לציון